Netwerkorganisatie SVA nieuw leven inblazen

nieuwe koers proven partners

Netwerkorganisatie SVA nieuw leven inblazen

Het Samenwerkings Verband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) streefde er naar om de netwerkorganisatie een nieuw gezicht te geven en nieuw leven in te blazen. Daarvoor schakelde zij de hulp van een nieuwe coördinator en projectondersteuner in. Deze rollen werden in eerste instantie tijdelijk vanuit PROVENPARTNERS vervuld door Saskia en Lenneke tot er een goede opvolger werd gevonden (Ilonka van der Sommen). PROVENPARTNERS bleef daarbij nog wel een tijdje projectondersteuning bieden.

Het SVA is een samenwerkingspartner voor professionals die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen met autisme in de regio Zuidoost Brabant. Het SVA is gericht op netwerken, verbinden en kennis delen. Als netwerkorganiatie is het SVA de verbindende factor tussen organisaties, instellingen en mensen om kennis, expertise en ervaringen met elkaar te delen.

De positie van het SVA

Voordat wij het SVA konden ondersteunen met de nieuwe koers hebben we onderzocht waar de organisatie op dat moment stond. Voordat je een kant op wilt gaan is het immers belangrijk om te weten wat jouw vertrekpunt is.

Er waren 3 zaken die opvielen en een beeld schetsten van waar het samenwerkingsverband op dat moment stond:

  • Zichtbaarheid
  • Betrokkenheid
  • Basis op orde

Minder zichtbaar

Met de jaren was het SVA minder zichtbaar geworden. Er was minder aandacht besteed aan de continuïteit van sociale kanalen zoals de website en het e-mailadres van het SVA. Het is voor het SVA vooral belangrijk om elkaar in het netwerk offline te kunnen treffen, bijvoorbeeld via events die georganiseerd werden. Maar om dat te realiseren moest eerst de online vindbaarheid en bereikbaarheid van het SVA verbeterd worden.

Lagere betrokkenheid

Het is niet vreemd dat een verminderde zichtbaarheid ook een lagere betrokkenheid als gevolg kan hebben. En dit was bij het SVA ook het geval. Wij merkten bijvoorbeeld, zowel binnen als buiten het SVA-team, dat het SVA bij velen laag op de prioriteitenlijst was komen te staan. En bij veel partnerorganisaties werden de activiteiten die door het SVA georganiseerd waren niet gefaciliteerd. De medewerkers van de aangesloten organisaties kregen er dan bijvoorbeeld geen uren voor, waardoor het voor hen niet makkelijk was om aan te sluiten bij de activiteiten.

De basis op orde

De basis wat betreft documenten was aanwezig en er was duidelijk al veel werk gestoken in het overzichtelijk bewaren en documenteren van alle relevante informatie. Denk hierbij aan het klantenbestand, documenten, overzicht van evenementen en interne vergaderingen van het SVA. Echter, door wisselingen van de wacht en de daarbij horende overdrachtsmomenten in het verleden was niet alles actueel en up to date. Om het SVA startklaar te maken voor een nieuwe koers kon hier dus nog zeker een slag in gemaakt worden. Voor ons betekende dit snel aan de slag en first things first!

De ambitie: een nieuwe koers

De stuurgroep van het SVA heeft zich uitgesproken over de te volgen nieuwe koers: het SVA wil zich primair richten op de professionals (mensen die werken met en voor de doelgroep: mensen met autismespectrumstoornis (ASS)). Vanuit die gedachte is ontmoeten, verbinden en netwerken met en door leden belangrijk. Door het delen van ervaringen, het uitwisselen van ‘good practices’ en ideeën is het streven om binnen de brede regio Eindhoven het verschil te kunnen maken.

Het SVA wil zich hiervoor ontwikkelen tot een platform waar de leden elkaar kunnen vinden. Zowel online als offline. Het samenwerkingsverband wil kennis delen en samenwerking stimuleren. Laagdrempelig en interactief. Een platform wordt beter als alle leden bijdragen. Het gaat dus om brengen en halen.

Hoe kan een dergelijk platform eruitzien?

Offline komt het neer op het organiseren van ontmoeting en daarnaast samenwerking mogelijk maken en faciliteren. Het SVA wilt de ondersteunende partij zijn die samenwerking tussen leden mogelijk maakt. Het streven is om samen met partnerorganisaties bijeenkomsten te organiseren, waarbij partnerorganisaties hun locatie ter beschikking stellen.

Online komt het neer op het hebben van  een interactieve website waar leden elkaar snel kunnen vinden en activiteiten kunnen delen. Met een interactieve sociale kaart waar de doelgroep snel de weg vindt naar de organisatie die hen het beste kan ondersteunen. Ook de sociale kanalen zoals LinkedIn kunnen benut worden voor het stellen van vragen en het delen van nieuws.

Op weg richting de nieuwe koers

De eerste stap was een slag maken in de bestanden, systemen en documentatie van het SVA. Dat betekende alles actualiseren en de relevante informatie voor de nieuwe koers bij elkaar verzamelen om het SVA startklaar te maken. Vanuit die basis kon het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten weer opgepakt en doorgezet worden. Het klantenbestand werd daarvoor ook systematisch bijgewerkt zodat het bereik van het SVA zo goed mogelijk benut kon worden.

Verder kreeg het SVA een eigen mailhost in het kader van de continuïteit het SVA. Het vorige mailadres verliep via een externe mailhost met het nadeel dat er slechts één persoon toegang had tot inkomende en uitgaande mail. Overdracht zou daardoor minder goed mogelijk zijn.

Interactief de zichtbaarheid en betrokkenheid verbeteren

In het kader van de zichtbaarheid en de betrokkenheid zijn er inspiratie ochtenden georganiseerd waarbij leden uitgenodigd waren om te brainstormen over de (online) mogelijkheden van het SVA. Dit waren interactieve sessies waarbij ideeën met elkaar uitgewisseld werden. Door leden mee te laten denken was er zo een eerste stap gezet om samenwerking en betrokkenheid te stimuleren.

SVA 2.0

Mede door de interactieve sessies zijn de eerste stappen gezet binnen de nieuwe koers van het SVA. Het verhaal is verscherpt door het doel opnieuw onder de loep te nemen. De terminologie is aangepast en de doelgroepen zijn aangescherpt. Daar hoorde ook een nieuwe website bij, als vindplaats en doorverwijspagina naar partnerorganisaties. Een nieuw logo is gecreëerd om de nieuwe koers uit te stralen. Ook hebben we een nieuw e-mailadres ontwikkeld (gecentraliseerd binnen het SVA).

Events worden georganiseerd in samenwerking met partnerorganisaties. Het contributie model is afgestemd op de nieuwe koers en er zijn interactieve brainstorm sessies met leden gehouden. En natuurlijk hebben we talloze ideeën voor nieuwe online mogelijkheden.

Interactie en elkaar blijven opzoeken is de key!

Door de basis op orde te brengen wordt de continuïteit beter gewaarborgd omdat er bij wisselingen in het team makkelijker en systematischer overdracht kan plaatsvinden. Maar uiteindelijk gaat het vooral om continu de verbinding met elkaar  behouden binnen het netwerk, en ook daarbuiten. Interactie en elkaar blijven opzoeken is de key!

In het geval van het SVA betekent dit regelmatig met leden sparren over wat er goed gaat en wat er beter kan. Enerzijds door interactieve brainstorm sessies te organiseren, zo voelen leden zich betrokken bij het voortzetten en in stand houden van de nieuwe koers. Anderzijds door fysiek naar partnerorganisaties te gaan om de behoeften en verwachtingen in kaart te blijven brengen. Kortom: blijven verbinden, samenwerken en ontmoeten.