Netwerkorganisatie SVA nieuw leven inblazen

nieuwe koers proven partners

Netwerkorganisatie SVA nieuw leven inblazen

Het Samenwerkings Verband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) streefde er naar om de netwerkorganisatie een nieuw gezicht te geven en nieuw leven in te blazen. Daarvoor schakelde zij de hulp van een nieuwe coördinator en projectondersteuner in. Deze rollen werden in eerste instantie tijdelijk vanuit ons vervuld tot er vanuit externe hoek zich een nieuwe coördinator (Ilonka van der Sommen) voordeed. De projectondersteuning bleef daarbij nog wel een tijd vanuit ons lopen.

In één zin staat het Samenwerkings Verband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) voor: Een samenwerkingspartner voor professionals die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen met autisme in de regio Zuidoost Brabant; gericht op netwerken, verbinden en kennis delen. Het SVA is een netwerkorganisatie op het gebied van autisme en is de verbindende factor tussen organisaties, instellingen en mensen om kennis, expertise en ervaringen met elkaar te delen.

De eerste stap bij het helpen met de nieuwe koers

Voordat wij het SVA konden ondersteunen met de nieuwe koers, zijn wij gaan peilen wat de status eigenlijk was. Immers, voordat je een kant op wilt gaan is het belangrijk om te weten wat jouw vertrekpunt is, toch?

Er waren 3 opvallendheden die een beeld schetsten van de status van het SVA, deze hadden te maken met:

 • Zichtbaarheid;
 • Betrokkenheid;
 • Basis op orde.

Minder zichtbaar

In de loop der tijd was het SVA minder zichtbaar geworden. Er was minder aandacht besteed aan de continuïteit van sociale kanalen zoals de website en het e-mailadres van het SVA. Het was voor het SVA vooral belangrijk om elkaar in het netwerk offline te kunnen treffen, bijvoorbeeld via events die georganiseerd werden. Maar om dat te realiseren moest eerst de online vindbaarheid en bereikbaarheid van het SVA verbeterd worden.

Lagere betrokkenheid

Het is niet vreemd dat een verminderde zichtbaarheid ook een lagere betrokkenheid als gevolg kan hebben. En dit was bij het SVA ook het geval. Wij merkten bijvoorbeeld, zowel binnen als buiten het SVA-team, dat het SVA bij velen laag op de prioriteitenlijst was komen te staan. En bij veel partnerorganisaties werden de activiteiten die door het SVA georganiseerd waren niet gefaciliteerd. De medewerkers van de aangesloten organisaties kregen er dan geen uren voor, waardoor het voor hen niet makkelijk was om aan te sluiten bij de activiteiten.

De basis op orde

Om de nieuwe beweging te kunnen maken hadden wij de basis van het vertrekpunt nodig, te denken aan bijvoorbeeld;

 • Het klantenbestand
 • Documenten
 • Evenementen
 • Interne vergaderingen van het SVA

De basis was aanwezig en er was duidelijk al veel werk gestoken in het overzichtelijk bewaren en documenteren van alle relevante informatie. Echter, onder andere door wisselingen en overdrachtsmomenten in het verleden, was het toch nog even zoeken en was niet alles actueel en up to date. Om het SVA startklaar te maken voor een nieuwe koers kon hier nog zeker een slag in gemaakt worden. Voor ons betekende dit snel aan de slag en first things first!

De nieuwe koers

De stuurgroep van het SVA heeft zich uitgesproken over de te volgen nieuwe koers. Er is toen duidelijk uitgesproken dat het SVA zich primair wilde richten op de professionals. Daar verstaan we onder: de mensen die werken met en voor de doelgroep: mensen met autismespectrumstoornis (ASS). Vanuit die gedachte is ontmoeten, verbinden en netwerken met en door leden belangrijk. Door het delen van ervaringen, het uitwisselen van ‘good practices’ en ideeën is het streven om binnen de brede regio Eindhoven het verschil te kunnen maken.

Het SVA wil zich hiervoor ontwikkelen tot een platform waar de leden elkaar kunnen vinden. Zowel online als offline. Het SVA wil kennis delen en samenwerking stimuleren. Laagdrempelig en interactief. Een platform wordt beter als alle leden bijdragen. Het gaat dus om brengen en halen.

Hoe kan een dergelijk platform eruitzien?

Offline komt het neer op het organiseren van ontmoeting en daarnaast samenwerking mogelijk maken en faciliteren. Het SVA wilt de ondersteunende partij zijn die samenwerking tussen leden mogelijk maakt. Het streven is om samen met partnerorganisaties bijeenkomsten te organiseren, waarbij partnerorganisaties hun locatie ter beschikking stellen ervoor.

Online komt het neer op het hebben van  een interactieve website waar leden elkaar snel kunnen vinden en activiteiten kunnen delen. Met een interactieve sociale kaart waar de doelgroep snel de weg vindt naar de organisatie die hen het beste kan ondersteunen. Ook de sociale kanalen zoals LinkedIn kunnen benut worden voor het stellen van vragen en het delen van nieuws.

Het proces richting de nieuwe koers

 

 SVA startklaar maken!

De eerste stap was een slag maken in de bestanden, systemen en documentatie van het SVA. Dat betekende alles actualiseren en de relevante informatie voor de nieuwe koers bij elkaar verzamelen om het SVA startklaar te maken. Vanuit die basis kon het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten weer opgepakt en doorgezet worden. Het klantenbestand werd daarvoor ook systematisch bijgewerkt zodat het bereik van het SVA zo goed mogelijk benut kon worden.

Verder kreeg het SVA een eigen mailhost in het kader van de continuïteit het SVA. Het vorige mailadres verliep via een externe mailhost met het nadeel dat er slechts 1 persoon toegang had tot inkomende en uitgaande mail. Overdracht zou daardoor minder goed mogelijk zijn.

Interactief de zichtbaarheid en betrokkenheid verbeteren

In het kader van de zichtbaarheid en de betrokkenheid zijn er inspiratie ochtenden georganiseerd waarbij leden uitgenodigd waren om te brainstormen over de (online) mogelijkheden van het SVA. Dit waren interactieve sessies waarbij ideeën met elkaar uitgewisseld werden. Door leden mee te laten denken was er zo een eerste stap gezet om samenwerking en betrokkenheid te stimuleren.

SVA 2.0

Mede door de interactieve sessies zijn de eerste stappen gezet binnen de nieuwe koers van het SVA. Het verhaal van het SVA is verscherpt door het doel, de doelgroep en de taal opnieuw onder de loep te nemen. Daarnaast hoort bij een nieuw gezicht een nieuwe website en nieuw logo om de nieuwe koers uit te stralen.

 • Terminologie bij de nieuwe koers
  • Partner: organisaties binnen het netwerk
  • Leden: professionals van de organisaties
 • Doelgroep binnen de nieuwe koers bepalen.
  • Direct: Partnerorganisaties en leden
  • Indirect: Cliënten inclusief ouders/verzorgers
 • Nieuwe website als vindplaats en doorverwijspagina naar partnerorganisaties
 • Nieuw SVA-logo en nieuw e-mailadres (gecentraliseerd binnen het SVA)
 • Events in samenwerking met partnerorganisaties
 • Contributie model afstemmen op de nieuwe koers
 • Interactieve SVA brainstorm sessies met leden
 • Nieuwe ideeën over de online mogelijkheden van het SVA

 

Interactie en elkaar blijven opzoeken is de key!

Door de basis op orde te brengen wordt de continuïteit beter gewaarborgd omdat er bij wisselingen in het team makkelijker en systematischer overdracht kan plaatsvinden. Maar uiteindelijk gaat het vooral om continu de verbinding met elkaar te behouden binnen het netwerk, en ook daarbuiten. Interactie en elkaar blijven opzoeken is de key!

In het geval van het SVA betekent dit regelmatig met leden sparren over wat er goed gaat en wat er beter kan. Enerzijds door interactieve brainstorm sessies te organiseren, zo voelen leden zich betrokken bij het voortzetten en in stand houden van de nieuwe koers. Anderzijds door fysiek naar partnerorganisaties te gaan om de behoeften en verwachtingen in kaart te blijven brengen. Kortom: blijven verbinden, samenwerken en ontmoeten.