De laatste jaren is een verschuiving in aandacht gaande in de organisatiekunde. Lag voorheen de aandacht sterk op de maakbaarheid van organisaties en daarmee op structuur en systemen; nu is vanuit het postmodernisme duidelijk dat er niet één werkelijkheid is maar dat mensen hun eigen zienswijzen en werkelijkheden creëren. Daarmee verschuift de aandacht meer naar de menskant en de variabelen personeel en cultuur. De sociologische stroming wordt hiermee dominanter in de organisatietheorieën. Beide aspecten zijn waar. Deze worden uitgedrukt in de volgende twaalf waarheden. Zo kent elk organisatievariabele een sturing én een ruimte aspect.

ESH-model

Het begrip ‘sturing’ definiëren we als ‘elke vorm van gerichte beïnvloeding gericht op het realiseren van doelen’. Dit begrip werken we uit met behulp van de aspecten van het ESH-model:

 • De strategie is stabiel, met een duidelijke visie en focus gericht op de lange termijn.
 • De structuur is gericht op orde, waarbij voor iedereen duidelijk en eenduidig de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.
 • De systemen creëren dwang door het voorschrijven van regels en procedures die nodig zijn voor de samenwerking in de organisatie.
 • De sturing van het personeel is gericht op saamhorigheid.
 • De managementstijl is autoritair zodat het voor de medewerkers duidelijk is wie de leider is die weet wat goed is voor de organisatie.
 • De sturing van de cultuur is gericht op de efficiency, om te zorgen dat door consistent gedrag van de werknemers een concurrentievoorsprong kan worden verkregen en behouden.

Het begrip ‘ruimte’ is het loslaten van elke vorm van gerichte beïnvloeding. Dit begrip werken we uit met behulp van de aspecten van het ESH-model:

 • De strategie is vernieuwend, om door innovatie te blijven voorlopen op de concurrenten.
 • De structuur is gericht op chaos, zorgen dat deze per situatie aansluit bij de dan heersende wensen.
 • De systemen worden met vrijheid gebruikt en zijn ondersteunend en faciliterend, nooit dwingend.
 • Het personeel bestaat uit unieke mensen, met eigen geuren en kleuren die allemaal op hun eigen manier invulling geven met hun taken.
 • De managementstijl is participatief, met veel ruimte voor eigen inbreng van de medewerkers. De manager is vooral coach.
 • De cultuur is flexibel en beweegt mee met de behoeften van de mensen en organisatie.

Facebook

Disquis